Thông báo họp bàn tổ chức Đại lễ Phật đản, PL : 2561

Nhằm triển khai công tác Phật sự và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản .PL 2561 – DL: 2017.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN THĂNG BÌNH

BAN TRỊ SỰ

Số : 015/TM/BTS/VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                      Thăng Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2017 

THƯ MỜI

  “Về việc triển khai công tác Phật sự

và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2561 – DL: 2017”

 Kính gửi :    – Chư Tôn Đức Tăng Ni, Cư sĩ thành viên BTS

– Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, Giám tự các Tự Viện

– Các ban, ngành trực thuộc BTS .

– Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

Nhằm triển khai công tác Phật sự và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản .PL  2561 – DL: 2017. Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức cuộc họp:

          1/Thời gian : Lúc 7h30, ngày 24 tháng 03 năm 2017.

(Nhằm ngày 27 tháng 2 năm Đinh Dậu)

2/Địa điểm : Văn Phòng BTS-Chùa Giác Nguyên, Hà Lam, huyện Thăng Bình.

3/Thành phần dự  họp :

                      -Thành viên Ban trị sự GHPGVN huyện

                      -Trưởng các ban, ngành trực thuộc Ban trị sự

                     -Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, Giám tự các Tự Viện

                     -Trưởng, các Phó ban, Thư ký Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

Đây là Phật sự quan trọng. Ban trị sự GHPGVN huyện kính đề nghị Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Cư Sĩ, sắp xếp thời gian tham dự họp đông đủ.

Kính chúc Phật sự viên thành ./

 

TM/BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký, đóng dấu)

Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HƯNG