Thông Báo dự Hội nghi tổng kết công tác Phật sự năm 2017

Nhằm tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và Triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2018

 

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN THĂNG BÌNH

BAN TRỊ SỰ

Số :189/TB/BTS/VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

                      Thăng Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

  “Dự hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2017

và triển khai phương phướng Phật sự năm 2018”

 

Kính gửi :    – Chư Tôn Đức Tăng Ni, Cư sĩ thành viên BTS

                   – Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, Giám tự các Tự Viện

                   – Các ban, ngành trực thuộc BTS .

                   – Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

 

Nhằm tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và Triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2018. Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự.

          1/Thời gian : Lúc 7h30, ngày 23 tháng 01 năm 2018.

(Nhằm ngày 07 tháng 12 năm Đinh Dậu)

2/Địa điểm : Văn Phòng BTS-Chùa Giác Nguyên, Hà Lam, huyện Thăng Bình.

3/Thành phần dự  họp :

-Thành viên Ban trị sự GHPGVN huyện

-Trưởng các ban, ngành trực thuộc Ban trị sự

-Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, Giám tự các Tự Viện

-Trưởng, Phó , Thư ký Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

Đây là Phật sự quan trọng. Ban trị sự GHPGVN huyện kính đề nghị Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Cư Sĩ, sắp xếp thời gian tham dự hội nghị đông đủ.

Trân trọng kính mời./

 

  TM/BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký, đóng dấu)

Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HƯNG