Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Giác Nguyên nhân mùa Vu Lan PL : 2560

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL 2560, nhận lời thỉnh mời của Bổn tự, Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ-Trú Trì chùa Thiên Quang, Tỉnh Bình Dương quang lâm thuyết giảng cho toàn thể đạo tràng Phật tử.