Danh bạ Tự Viện Phật giáo Thăng Bình

Sơ lượt Danh bạ Tự Viện Phật giáo Thăng Bình

1/Chùa Giác Nguyên

          Thành lập năm : 1953

          Trùng tu lần thứ 1 : 1962-1968

          Trùng tu lần thứ 2 : 2012

Các đời Trụ trì :   

Năm 1959 – Đại đức Thích Tâm Hộ

          Năm 1962 – Đại Đức Thích Thiện Huệ

          Năm 1972 – HT Thích Thiện Tánh

          Năm 2006 – Đại Đức Thích Tánh Thông  trụ trì đến nay.

Địa chỉ : Số 42 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Thị Trấn Hà Lam, Thăng Bình , Quảng Nam

Điện Thoại : 0510.3674553

2/Chùa Phổ Minh.

          Thành lập năm : 1956

          Trùng tu năm 1991 và năm 2008.

          Trụ trì hiện nay : Đại đức Thích Quảng Thông.

          Địa chỉ : Tổ 2, Thôn quý Phước, Xã Bình Quý, Thăng Bình, QNam.

          Điện thoại : 0905400057.

3/Chùa Phước Ấm.

          Thành lập năm : 1955

          Trùng tu năm 1993.

          Trụ trì hiện nay : Đại đức Thích Bảo Ân.

          Địa chỉ : Thôn 3, xã Bình Triều, Thăng Bình, QNam.

          Điện thoại : 0510.664248-0905838088.

4/Chùa Ngọc Sơn

          Thành lập năm : 1777

          Trùng tu năm 2001.

          Trụ trì hiện nay : Đại đức Thích Bảo Hưng.

          Địa chỉ : Thôn Ngọc Sơn, xã Bình Phục, Thăng Bình, QNam.

          Điện thoại : 0510.6506779-0908325829.

5/Chùa Phước Bình.

          Thành lập năm : 1960

          Trùng tu năm 1995.

          Trụ trì hiện nay : Đại đức Thích Bảo Chánh.

          Địa chỉ : Thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, Thăng Bình, QNam.

          Điện thoại : 0905242500.

6/Chùa Tân Bình.

          Thành lập năm : 1945

          Trùng tu năm 1962 và năm 2007.

          Trụ trì hiện nay : Đại đức Thích Viên Chánh.

          Địa chỉ : Thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình, QNam.

          Điện thoại : 0986680457

7/Chùa Pháp Nguyên.

          Thành lập năm : 1954

          Trùng tu năm 1995.

          Trụ trì hiện nay : Đại đức Thích Quảng Hiền.

          Địa chỉ : Thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, Thăng Bình, QNam.

          Điện thoại : 0984072761

8/Chùa Tân Bình.

          Thành lập năm : 1945

          Trùng tu năm 1962 và năm 2007.

          Trụ trì hiện nay : Đại đức Thích Viên Chánh.

          Địa chỉ : Thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình, QNam.

          Điện thoại : 0986680457

9/Chùa Giác Hải.

          Thành lập năm : 1880

          Trùng tu năm 1994 và năm 2011.

          Từ năm 1987-1994 , Thượng Tọa Thích Hạnh Lộc Trụ trì

          Trụ trì hiện nay : Đại đức Thích Minh Thuận.

          Địa chỉ : Thôn Trà Đóa, xã Bình Đào, Thăng Bình, QNam.

          Điện thoại : 0975886123

10/Chùa Giác Thanh.

          Thành lập năm : 1973

          Trùng tu năm 2002.

          Trụ trì hiện nay : Đại đức Thích Hạnh Quả.

          Địa chỉ : Thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Qnam.

          Điện thoại : 0908245935

11/Chùa Bình Quế.

          Thành lập năm : 1958

          Trùng tu năm 2005.

          Trụ trì hiện nay : Sư Cô Thích Nữ Huệ Đức.

          Địa chỉ : Thôn Bình Quang, xã Bình Quế, Thăng Bình, Qnam.

          Điện thoại : 0903121609

12/Chùa Phước An.

          Thành lập năm : 1957

          Trùng tu năm 1993

          Trụ trì hiện nay : Sư Cô Thích Nữ Thông Tuệ.

          Địa chỉ : Thôn Phước An, xã Bình Hải, Thăng Bình, Qnam.

          Điện thoại : 0905921400

13/Chùa Tôn Lương.

          Thành lập năm : 1956

          Trùng tu năm 2011

          Trụ trì hiện nay : Ni Sư Thích Nữ Pháp Huệ.

          Địa chỉ : Thôn An Dưỡng, xã Bình An, Thăng Bình, Qnam.

          Điện thoại : 01229585821

14/Chùa Diệu Giác

          Thành lập năm : 1777

          Trùng tu năm 2003

          Các đời trụ trì : HT Thích Phổ Diệu

          Trụ trì hiện nay : Sư Cô Thích Nữ Như Đức.

          Địa chỉ : Thôn Bình Tú, xã Bình Tú, Thăng Bình, Qnam.

          Điện thoại : 0905620973

15/Chùa Xuân Quang

          Thành lập năm : 1961

          Trùng tu năm 2002

          Các đời trụ trì :

          Giám tự hiện nay : Đại đức Thích Nhật Tín.

          Địa chỉ : Thôn Đồng Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Qnam.

          Điện thoại : 0935228979

16/Chùa Quang Minh

          Thành lập năm 1957

          Trùng tu năm 2012

          Các đời trụ trì :

          Trụ trì hiện nay : .

          Địa chỉ : Thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, Thăng Bình, Qnam.

          Điện thoại : 01699018349

 

17/Chùa Huệ Quang

          Thành lập năm 1969

          Trùng tu năm 2005

          Các đời trụ trì :

          Trụ trì hiện nay : .Đại Đức: Thích Thiện Huệ

          Địa chỉ :  xã Bình Phục, Thăng Bình, Qnam.

          Điện thoại : 05102228037

18/Chùa Giác Sư

          Thành lập năm 1956

          Trùng tu năm 1997

          Các đời trụ trì :

          Trụ trì hiện nay : .

          Địa chỉ : Thôn 2, xã Bình Lãnh, Thăng Bình, Qnam.

Điện thoại : 01687925947

19/Chùa Long Hưng

          Thành lập năm 1987

          Trùng tu năm

          Các đời trụ trì :

          Trụ trì hiện nay : .

          Địa chỉ : Thôn 3, xã Bình Đào, Thăng Bình, Qnam.

Điện thoại : 01262650875

20/Chùa Trà Long

          Thành lập năm 1960

          Trùng tu năm 2010

          Các đời trụ trì :

          Trụ trì hiện nay : .

          Địa chỉ : Thôn Trà L:ong, xã Bình Trung, Thăng Bình, Qnam.

Điện thoại : 097363086

21/Chùa Bình Khương

          Thành lập năm 2008

          Trùng tu năm

          Các đời trụ trì :

          Trụ trì hiện nay : .

          Địa chỉ : Thôn 4, xã Bình Giang, Thăng Bình, Qnam.

          Điện thoại :

22/Chùa Phúc Xuyên

          Thành lập năm 1963

          Trùng tu năm 1999

          Các đời trụ trì :

          Giám tự hiện nay : Đại Đức: Thích Nguyên Thiện

          Địa chỉ : xã Bình Trung, Thăng Bình, Qnam.

Điện thoại : 0934828363

23/Chùa Bảo Châu

          Thành lập năm 1994

          Trùng tu năm

          Các đời trụ trì :

          Trụ trì hiện nay : Thượng Tọa: Thích Phước Châu .

          Địa chỉ : Thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Qnam.

Điện thoại :

24/Chùa An Thái

          Thành lập năm 1628

          Trùng tu năm : 1958, 1972 và 2005

          Các đời trụ trì :

          Trụ trì hiện nay : Thượng Tọa: Thích Phước Hưng .

          Địa chỉ : Thôn An Thái, xã Bình An, Thăng Bình, Qnam.

Điện thoại : 0905622082

25/Chùa Hiền Lương

          Thành lập năm 1958

          Trùng tu năm : 1993

          Các đời trụ trì :

          Trụ trì hiện nay : Sư Cô Thích Nữ Nguyệt Khánh

          Địa chỉ : Thôn 1, xã Bình Giang, Thăng Bình, Qnam.

Điện thoại : 0975038649