Chùa Giác Nguyên tổ chức lễ vía Bồ tát Quán thế âm

Mấy ngàn năm nay, kể từ khi thế giới này biết đến sự hiện hữu của Bồ-tát Quán Thế Âm, không biết có được bao nhiêu người đủ phước duyên thấy được chân thân – báo thân của Ngài, hoặc ít ra là thấy được Ngài với hình ảnh giống như chúng ta đang thờ phụng. Người ta cũng có niềm tin rằng, có thể trong dịp nào đó đã gặp một người nào đó là ứng hóa thân của Ngài. Nhưng chung quy thì phải là người có phước đức, có nhân duyên với Bồ-tát thì mới gặp được

Mấy ngàn năm nay, kể từ khi thế giới này biết đến sự hiện hữu của Bồ-tát Quán Thế Âm, không biết có được bao nhiêu người đủ phước duyên thấy được chân thân – báo thân của Ngài, hoặc ít ra là thấy được Ngài với hình ảnh giống như chúng ta đang thờ phụng. Người ta cũng có niềm tin rằng, có thể trong dịp nào đó đã gặp một người nào đó là ứng hóa thân của Ngài. Nhưng chung quy thì phải là người có phước đức, có nhân duyên với Bồ-tát thì mới gặp được

             Phải là bậc tu hành thượng căn thượng trí mới có thể thấy được pháp thân của Ngài. Còn người căn trí bậc trung, nhờ phước duyên và tâm hạnh tương ưng với hạnh nguyện của Bồ-tát mà gặp được ứng hóa thân của Ngài. Ngoài ra không thể gặp được chỉ dựa vào niềm tin, bằng chứng là có rất nhiều người cầu khẩn, cúng bái Bồ-tát mà không nhận được sự gia hộ của Ngài, bởi vì họ không có căn lành, không có phước duyên, không có tâm hạnh tương ưng với tâm hạnh của Bồ-tát.
Với ý nghĩa đó, tối ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu, nhân ngày khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm , chùa Giác Nguyên tổ chức Lễ vía và hành trì lễ lạy Ngũ Bách danh để hồi hướng cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, chúng sanh An lac.
                Một số hình ảnh ghi nhận :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin, ảnh : Quảng Huệ