Ban trị sự GHPGVN huyện Thông báo Phật sự

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN THĂNG BÌNH

BAN TRỊ SỰ

Số :95/TM/BTS/VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

                      Thăng Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

  “Về việc triển khai công tác Phật sự quý II năm 2018

Và kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL: 2562 - DL: 2018”

 

Kính gửi :    – Chư Tôn Đức Tăng Ni, Cư sĩ thành viên BTS GHPGVN huyện

                     – Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, Giám tự các Tự Viện

                     – Các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN huyện .

                    – Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

 

       Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của BTS GHPGVN huyện. Nhằm triển khai công tác Phật sự qúy II năm 2018 . Và kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL: 2562 - DL: 2018.

                                                                   BAN TRỊ SỰ GHPGVN  huyện tổ chức cuộc họp

          1/Thời gian : Lúc 7h30, ngày 13 tháng 04 năm 2018.

                              (Nhằm ngày 28 tháng 02 năm Mậu Tuât)

         2/Địa điểm : Văn Phòng BTS-Chùa Giác Nguyên, số 42, Nguyễn Văn Trỗi, Thị Trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

         3/Thành phần tham dự :

                            -Thành viên Ban Trị Sự GHPGVN huyện.

                            -Các ban, ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN huyện.

                           -Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, Giám tự các Tự Viện.

                           -Thành viên Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

           Đây là Phật sự chung, Ban Trị Sự GHPGVN huyện kính đề nghị Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Cư Sĩ, sắp xếp thời gian tham dự cuộc họp đông đủ
           Trân trọng kính mời./
                                                                                 TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
                                                                                       TRƯỞNG BAN
                                                                                     ( Đã kí, đóng dấu)

                                                                        Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HƯNG