Ban trị sự GHPGVN huyện Thông báo mời họp rà soát công tác tổ chức Đại hội Phật giáo huyện

“Dự họp rà soát việc tổ chức Đại hội và phổ biến các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Nhiệm kỳ VII : 2016-2021”

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN THĂNG BÌNH

 BAN TRỊ SỰ

Số : 046/TM/BTS/VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                         Thăng Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2016 

THƯ MỜI

  “Dự họp rà soát việc tổ chức Đại hội và phổ biến các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện

Nhiệm kỳ VII : 2016-2021” 

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN THĂNG BÌNH

Nhằm rà soát công tác tổ chức Đại hội và phổ biến các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Nhiệm kỳ VII : 2016-2021 được thành tựu viên mãn. Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức buổi họp :

          1/Thời gian : Lúc 7h30, ngày 29 tháng 9 năm 2016.  

                                  (Nhằm ngày 29 tháng 8 năm Bính Thân)

          2/Địa điểm : Giảng đường Chùa Giác Nguyên, TT Hà Lam, Thăng Bình.

          3/Thành phần tham dự :

-Thành viên Ban trị sự GHPGVN huyện

 -Các ban, ngành trực thuộc Ban trị sự GHPGVN huyện

-Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, Giám tự các Tự Viện

-Trưởng, Phó, Thư ký Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

-Quý cư sĩ mời tham gia BTS nhiệm kỳ mới

Vì sự thành công của Đại hội Phật giáo huyện nhà, Ban trị sự kính đề nghị Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Cư Sĩ, Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở sắp xếp thời gian tham dự họp đông đủ.

Kính chúc Phật sự viên thành./

 

TM/BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

      TRƯỞNG BAN

(Đã ký, đóng dấu)

Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HƯNG

Lưu ý :

-Các chùa gởi danh sách đăng ký tham dự Đại hội.

-Các chùa đã đăng ký cúng dường Đại hội xin hoan hỷ phát tâm